Vår Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter när du är kund hos oss.

Den beskriver också dina rättigheter. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn, så att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig i samband med att du blir kund hos oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från tredje part enligt följande:

Adressuppgifter

Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Försäkringsbolag

Med hjälp av fullmakten samlar vi in dina personuppgifter från försäkringsbolaget för hantering av ditt försäkringsärende.

Vårdgivare

Vårdcentraler, sjukhus och privata vårdkliniker är exempel på vårdgivare vi kontaktar. Underlag såsom journalanteckningar har en avgörande betydelse för försäkringsärenden.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Identitetsuppgifter, såsom namn och personnummer.
 • Bankuppgifter.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är relevant för ändamålet.

Nedan följer information om vilka personuppgiftsbehandlingar som kan komma att hanteras av oss.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster för dig, av administrativa skäl och för fakturering, kreditupplysningsändamål, hantering av klagomål, för att hjälpa dig vid frågor vid kontakt med kundservice samt för att i övrigt fullgöra våra skyldigheter i enlighet med vårt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt bankuppgifter vid eventuell utbetalning.

Bokföring

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt bankuppgifter vid en eventuell utbetalning.

Marknadsföring

Vilken rättslig grund har vi för våra personuppgiftsbehandlingar?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna administrera och tillhandahålla avtalad tjänst. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav, som exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningen, är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.

För behandlingar avseende marknadsföring är den rättsliga grunden ett så kallat berättigat intresse. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för ovan listade ändamål överväger det eventuella integritetsintrång som uppstår. Bedömning görs i beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och upp till 10 år därefter. Personuppgifter sparas under en längre tid exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dina personuppgifter på ett säkert sätt eller anonymiseras så att det inte längre går att koppla de till dig.

Speciellt om cookies

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare. Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Vi använder följande cookies på vår webbsida:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Tredjeparts cookies (cookies som satts av en tredje parts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics.

De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Cookies gör att webbsidan får en bättre funktionalitet och underlättar för dig som användare. Vi använder cookies också för att samla in och analysera beteendedata baserat på din användning av webbplatsen och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till dig som användare. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du hantera cookies?

Du kan när som helst ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Om du väljer att blockera eller radera cookies kan det innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till konsumentombudsman.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerades personuppgifter till utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 • Tjänsteleverantörer

  För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla de krav som vi är skyldiga såsom företag delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss. Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med företaget och enligt de instruktioner som de får i samband med detta. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. En tjänsteleverantör får inte dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverantör utan att vi godkänner detta.

 • Myndigheter

  Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:
  – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  – Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  – Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål.
  Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direktmarknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.