Användarvillkor

Avtalet ingås när kunden undertecknar fullmakt för InCertify att företräda kunden. Genom att skicka in fullmakten intygar kunden att denne har juridisk behörighet att ingå avtalet och teckna fullmakten.

Avtalet gäller från att avtalet ingåtts till dess kunden erhållit full betalning från försäkringsbolag och InCertify erhållit hela sitt arvode.

InCertify kan när som helst säga upp avtalet genom ett skriftligt meddelande till kunden om man bedömer att det inte finns någon möjlighet för kunden att erhålla ersättning för skadan inom ramen för tjänsten. InCertifys bedömning kan exempelvis grunda sig på: att försäkring inte finns, att skadan sannolikt är preskriberad, att skadan av InCertify inte bedöms som ett ersättningsgilla försäkringsfall, att kundens ersättningsanspråk redan slutligt reglerats eller att kundens ersättningsanspråk är föremål för en rättslig tvist.

InCertify kan utan uppsägningstid säga upp avtalet genom ett skriftligt meddelande till kunden om kunden inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa användarvillkor. Uppsägningen gäller från och med den dag när uppsägningen ska anses ha kommit kunden tillhanda.

Kunden har, enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, rätt att frånträda avtalet genom att till InCertify lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar från den dag då att avtalet ingicks, varefter ångerrätten upphör.

Kunden kan, enligt undantag från ångerrätten (11 § 1 p), inte utöva någon ångerrätt om fullgörelse av tjänsten har påbörjats innan tidsgränsen för ångerrätten enligt huvudregeln har löpt ut.

Kunden åtar sig att inte själv eller genom annat av kunden anlitat ombud, utan InCertifys medgivande, föra några förhandlingar eller diskussioner direkt med försäkringsbolag med anledning av skadan. Om kunden blir direkt kontaktad av försäkringsbolag med anledning av skadan eller av annan som erbjuder sig att driva kundens anspråk är kunden skyldig att hänvisa dessa vidare till InCertify.

Vid den händelsen att Kunden inte erhåller någon ersättning från försäkringsbolag med anledning av skadan har InCertify inte rätt till något arvode. I annat fall erhåller InCertify 30% av den ekonomiska ersättningen i arvode. Ersättning utbetalas direkt till InCertify i enlighet med signerad fullmakt enligt lag (1944:181) om redovisningsmedel.