Avtalet ingås när kunden undertecknar fullmakt för InCertify att företräda kunden. Genom att skicka in fullmakten intygar kunden att denne har juridisk behörighet att ingå avtalet.

Avtalet gäller från att avtalet ingåtts till dess kunden erhållit full betalning från försäkringsbolag och InCertify erhållit sitt arvode.

InCertify kan när som helst säga upp avtalet genom ett skriftligt meddelande till kunden om man bedömer att det inte finns någon möjlighet för kunden att erhålla ersättning för skadan inom ramen för tjänsten. InCertifys bedömning kan exempelvis grunda sig på: att försäkring inte finns, att skadan sannolikt är preskriberad, att skadan av InCertify inte bedöms som ett ersättningsgillt försäkringsfall, att kundens ersättningsanspråk redan slutligt reglerats eller att kundens ersättningsanspråk är föremål för en rättslig tvist.

 

InCertify kan utan uppsägningstid säga upp avtalet genom ett skriftligt meddelande till kunden om kunden inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa användarvillkor. Uppsägningen gäller från och med den dag när uppsägningen ska anses ha kommit kunden tillhanda.

Sedvanlig ångerrätt om 14 dagar gäller. (Kunden har, enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, rätt att frånträda avtalet genom att till InCertify lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar från den dag då att avtalet ingicks)

 

Om InCertify väljer att påbörja ärendet, före eller efter att ångerrätt har gått ut, kan kunden återkalla sin fullmakt och avbryta ärendet, men kan då bli skyldig att ersätta InCertify för kostnader förknippade med nedlagd arbetstid och eventuella kostnader för journalbegäran.

 

Kunden åtar sig att inte själv eller genom annat av kunden anlitat ombud, utan InCertifys medgivande, föra några förhandlingar eller diskussioner direkt med försäkringsbolag med anledning av skadan. Om kunden blir direkt kontaktad av försäkringsbolag med anledning av skadan, eller av annan som erbjuder sig att driva kundens anspråk, är kunden skyldig att hänvisa dessa vidare till InCertify.

Vid händelse av att kunden inte erhåller någon ersättning från försäkringsbolaget med anledning av skadan har InCertify inte rätt till något arvode. I annat fall erhåller InCertify 30% av den ekonomiska ersättningen i arvode. Ersättning utbetalas direkt till InCertify i enlighet med signerad fullmakt enligt lag (1944:181) om redovisningsmedel.

Klagomål

 

I händelse av att du önskar framföra ett klagomål, kontakta vår kundservice på arende@incertify.se.
Klagomål hanteras mot bakgrund av EUs försäkringsdistributionsdirektiv och i enlighet med de föreskrifter som tagits fram av finansinspektionen.

Skulle det vara så att du är missnöjd även efter kontakt med oss, kan du få ditt ärende prövat av allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller av allmän domstol. För kostnadsfri och oberoende vägledning kan du vända dig till konsumenternas bank- och finansbyrå och konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se. Du kan även kontakta konsumentverket eller din kommunala konsumentvägledning.